top of page

Privacyverklaring

Gastouderopvang Twinkle Kids, gevestigd aan Bredasingel 4, 6843 RD te Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:
Gastouderopvang Twinkle Kids
Bredasingel 4
6843RD Arnhem
06 47177652
www.twinkle-kids.nl
1.    Jacquelien van Londen-Goris  is de Functionaris Gegevensbescherming van Gastouderopvang Twinkle Kids . Zij is te bereiken via twinkle-kids@outlook.com

Verwerking van persoonsgegevens van klanten / huisgenoten / structureel aanwezigen:
Gastouderopvang Twinkle Kids verzamelt en verwerkt alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. Deze persoonsgegevens bevinden zich met name in de opvangovereenkomst, de lijst noodnummers en overige formulieren welke vanuit het gastouderbureau verplicht worden gesteld (toestemmingsverklaringen etc.). Alle informatie heeft als doel uitvoering geven aan het contract tussen vraagouder en gastouder en tussen gastouder en gastouderbureau

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Gastouderopvang Twinkle Kids verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u deze zelf aan ons verstrekt op het op moment dat u gebruik maakt van onze opvang. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor en achternaam ouder(s)/ verzorger(s)
- voor en achternaam kind(eren)
- geboortedatum kind(eren)*
- Adres*
- telefoonnummer(s)
- emailadres*
- eventuele medische gegevens van kind(eren)*

*Deze gegevens worden verwerkt wanneer u definitief bent ingeschreven bij Gastouderopvang Twinkle Kids en zijn ten behoeve van het wettelijk rechtmatig kunnen uitvoeren van de diensten die Gastouderopvang Twinkle Kids levert.
 

Bijzonder en/ of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/ of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij er toestemming is gegeven van ouder(s)/ verzorger(s) en/ of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is en raden ouder(s)/ verzorger(s) en/ of voogd dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Wanneer u van mening bent dat wij ten onrechte persoonlijke gegevens hebben verzameld, neemt u dan contact met ons op via twinkle-kids@outlook.com.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Gastouderopvang Twinkle Kids verwerkt uw persoonsgegevens om de volgende redenen:
-    Het wettelijke correct kunnen aanbieden van diensten in het kader van kinderopvang
-    Het versturen van facturen
-    In geval van calamiteiten correct kunnen handelen
-    Kunnen voldoen aan controle eisen van organisatie (GGD controle)

De AVG verbiedt het verwerken van bijzondere persoonsgegevens. Dergelijke gegevens mogen alleen verwerkt worden als de betrokken persoon daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft verleend. De bijzondere persoonsgegevens die Gastouderopvang Twinkle Kids verwerkt betreffen gegevens over de gezondheid en alleen in die situaties waarin de gastouder door de vraagouder wordt gevraagd het opvangkind medicatie toe te dienen. De uitdrukkelijke toestemming van de ouders wordt expliciet in diverse formulieren (zoals medicijnverstrekking) vastgelegd en door vraagouder en gastouder ondertekend.
Alle persoonsgegevens worden welke in hard copy zijn opgeslagen bewaard in een afgesloten dossierkast en digitaal in een wachtwoord beveiligde netwerkomgeving.
De gegevens die u aan mij geeft worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt, tenzij daartoe een verplichting bestaat op basis van de wet, een rechtelijk uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen vraagouder en gastouder. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Als ondernemer is Gastouderopvang Twinkle Kids wettelijk verplicht haar administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). Persoonsgegevens die binnen deze fiscale bewaarplicht vallen, worden hierna verwijderd. Persoonsgegevens die niet onder de fiscale bewaarplicht vallen, zullen worden verwijderd zodra u geen gebruik meer maakt van onze diensten.

 

Delen van persoonsgegevens met derden:
Gastouderopvang Twinkle Kids verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de gesloten overeenkomst en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van een bewerkersovereenkomst.

 

Bewaren en delen van foto’s: 
Indien er toestemming is gegeven, maakt Gastouderopvang Twinkle Kids foto’s en/video’s gedurende de opvangdagen. In het formulier toestemming foto’s en video’s kunt u aangeven waar u wel of geen toestemming voor geeft. 

 

Gastouderapp:
Gastouderopvang Twinkle Kids maakt gebruik van de gastouderapp. Er is een overeenkomst tussen Gastouderopvang Twinkle Kids en de gastouderapp over het verwerken en bewaren van data die in de gastouderapp worden opgenomen. In deze app wordt de planning geplaatst evenals de overdracht informatie met ouders over de dagelijkse zorg van uw kind en eventuele foto’s.

 

Bewaren van toestemming/ verklaring formulieren:
Bij aanvang van de opvang zal u voor aan aantal zaken toestemming worden gevraagd om zo een optimale zorg en veiligheid van uw kind te kunnen waarborgen. Deze schriftelijke toestemming(en) wordt bewaard gedurende de opvang en zal bij beëindiging van de opvang worden verwijderd.

 

Contact:
Wanneer u een email of andere berichten aan ons verzendt, kunnen deze berichten bewaard worden. Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld en digitaal bewaard in een met wachtwoord beveiligde email omgeving.                                           

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Gastouderopvang Twinkle Kids maakt via www.twinkle-kids.nl gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze website plaatst enkele cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij het mogelijk maken om te reageren via het contactformulier en de knop facebook. Enkele cookies worden geplaatst voor het tonen van Google Maps, dit zijn zogenaamde ‘third party cookies’. Deze cookies worden niet door onszelf geplaatst, maar door derde partijen (zoals Google). Om deze reden kan ik hier geen verantwoording voor nemen. Wilt u niet dat er cookies worden geplaatst? Dan kunt u cookies eenvoudig uitzetten via uw browser. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Consumentenbond.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, indien dit niet in tegenstrijd komt met het wettelijk rechtmatig kunnen uitvoeren van de diensten die gastouderopvang Twinkle Kids levert.
Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kun indienen om uw persoonsgegevens naar u of een ander te sturen. 
Wilt u een of meerdere bovengenoemde handelingen schriftelijk uitvoeren, vragen wij u dit middels een email naar twinkle-kids@outlook.com te sturen met hierbij een kopie van u identiteitsbewijs bijgevoegd. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone), paspoortnummer en BSN zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Gastouderopvang Twinkle Kids wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Gastouderopvang Twinkle Kids neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaring en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer u van mening bent dat dit niet het geval is of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op via twinkle-kids@outlook.com.

bottom of page